Slovensky
English
spracovanie pokladničných dokladov – príjmov a výdavkov na      základe predložených dokladov
spracovanie pohľadávok a záväzkov – prijaté a vydané faktúry na      základe predložených dokladov
spracovanie bankových výpisov na základe predložených dokladov
spracovanie interných dokladov na základe predložených dokladov
prehľad uhradených, neuhradených faktúr
spracovanie mesačných, štvrťročných a ročných daňových      priznaní DPH, spracovanie daňových priznaní dane z príjmu      právnických a fyzických osôb, cestnej dane a pod.
spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných      daňových podkladov a mesačných prehľadov
evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
spracovanie miezd a personalistika, ročné zúčtovanie
spracovanie štatistických výkazov, Intrastat
administratívne práce
účtovné poradenstvo
založenie spoločnosti
vykonávanie zmien v živnostenskom a obchodnom registri
vedenie sídla spoločnosti
zastupovanie v daňovom konaní
audit podľa smerníc Slovenskej  komory      audítorov – SKAU a  Medzinárodných      účtovných štandardov
priebežný audit k vopred dohodnutým      termínom
záverečné overovanie -  štatutárny audit      účtovnej závierky
audítorské poradenstvo
 
 

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Referencie  |  Kontakt